၀န္ခံၿခင္း


၀န္ခံၿခင္း
အကီႏိုအေနနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ရိုးသားစြာ ၀န္ခံရၿခင္းကေတာ့ အကီႏိုက ပညာရွင္ၾကီးတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး
အကီႏိုရဲ႕ ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ အကီႏို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတရွိမဲ့ စာေပမ်ားကို တဆင့္ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပေပးထားပါတယ္။
သိၿပီးသားသူငယ္ခ်င္းမ်ားအေနနဲ႔ လိုအပ္တာေလးေတြကို ကူညီၿဖည့္စြက္ေပးပါ၊
မသိေသးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း ဗဟုသုတရေစလိုေသာ ရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔ ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္။